Chuyển tới nội dung

Chính sách hoàn tiền

Các giao dịch giữa Mat Ma Co., LTD và khách hàng được xác lập và điều chỉnh bởi hợp đồng cung cấp dịch vụ ngay tại thời điểm thực hiện giao dịch. Điều khoản hoàn tiền sẽ ghi chi tiết trong hợp đồng.


Một khi khách hàng thực hiện giao dịch thông qua các phương thức điện tử, thỏa thuận mà chưa thực hiện hoàn tất hợp đồng. Nguyên tắc hoàn tiền sẽ tuân theo một số nội dung như sau:


1. Được hoàn tiền khi thuộc các trường hợp sau:


  1. Hoàn phần tiền còn dư trong các gói linh hoạt theo tháng.
  2. Ngừng hợp đồng vì lý do không phải xuất phát từ Mat Ma Co., LTD mà không thể kích hoạt được dịch vụ cho khách hàng (Ví dụ: Do khách hàng bị nhà sản xuất từ chối cung cấp vì lý do có tranh chấp trước đó).
  3. Hai bên đồng ý theo thỏa thuận bằng văn bản “Hủy dịch vụ trước thời hạn có hoàn tiền cho bên mua”.


2. Không được hoàn tiền


Các trường hợp sau không được hoàn tiền:


  1. Khách hàng hủy hợp đồng trước thời hạn không phải xuất phát từ vi phạm của Mat Ma Co., LTD
  2. Khách hàng bị nhà sản xuất ngừng dịch vụ do vi phạm chính sách dịch vụ của nhà sản xuất và có thể chứng minh.
  3. Khách hàng đơn phương ngừng sử dụng dịch vụ hoặc đổi đối tác ủy quyền khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng.

error: Đã vô hiệu chức năng này!